R I S U L T A T I

RISULTATI
Risultati eccellenti anche nelle ernie intra - foraminali

ernie intra - foraminali

ernie intra - foraminali

ernie intra - foraminali

ernie intra - foraminaliCASISTICA
Coblation: 2500 casi trattati 87% di risultati positivi.
Soft protesis discogel: 885 casi trattati 93%  di risultati positivi.
Follow-up pił di 10 anni